SOUTĚŽ O SLEVOVÉ KÓDY ZA 4500 KČ

 soutez-poukaz_2

 

Hrajeme o slevové kódy v celkové hodnotě 4 500 Kč na nákup na stránkách www.mysticstore.cz. Stačí vyplnit požadované údaje na formuláři, který se objeví na našich stránkách po prokliku na pop-up okno v pravé dolní části stránky s dotazem - Chcete vyhrát slevový kód v hodnotě 3 000 Kč?

Soutěž probíhá od 5.10. - 5.11.2020

O co se hraje?

1. cena: Slevový kód v hodnotě 3 000 Kč na nákup v našem e-shopu

2. cena: Slevový kód v hodnotě 1 000 Kč na nákup v našem e-shopu

3. cena: Slevový kód v hodnotě 500 Kč na nákup v našem e-shopu

 Platnost výherních kódů je omezena na 1 měsíc od okamžiku obdržení.

Podrobná pravidla soutěže

  1. Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost FPIM Trade s.r.o., se sídlem Praha 4, Újezd, U louky 486/3, PSČ 149 00, IČ 24226823, DIČ CZ24226823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190505 (dále též jen „pořadatel“).

  1. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník stránek https://www.mysticstore.cz, který je starší osmnácti let, vyplní požadované údaje v soutěžním formuláři, výslovně akceptuje pravidla soutěže (zaškrtnutím políčka) a projeví vůli soutěžit (klinutím na odkaz „soutěžit“). Bez splnění těchto podmínek se nelze soutěže účastnit.

Účastník má právo kdykoli odstoupit svým jednostranným prohlášením odeslaným e-mailem na info@mysticstore.cz. Odstoupení účastníka ze soutěže bude účinné pouze tehdy, bude-li se vztahovat k e-mailové adrese účastníka, z níž je prohlášení odesláno.

  1. Trvání soutěže

Soutěž trvá od 5.10.2020 do 5.11.2020 23:59:59.

  1. Pravidla soutěže

Určení výherce proběhne po uplynutí posledního soutěžního dne tedy po 3.11.2020 23:59:59.

Výhercem první ceny se stane účastník vybraný náhodně systémem na základě následujícího algoritmu: Počet soutěžících v daném období / 2 (v případě lichého počtu soutěžících se zaokrouhluje nahoru. Výherce bude v případě výhry kontaktován e-mailem následující týden po skončení soutěžního kola. 

Druhou cenu získá soutěžící, který se k soutěži registroval jako 15 v pořadí od začátku soutěže.

Třetí cenu získá soutěžící, který se k soutěži registroval jako 10 v pořadí od posledního registrovaného v soutěži.

Během soutěžního období se každý jednotlivý účastník může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát. Účastník, který v soutěžním období provede soutěžní hlasování více než jednou, bude ze soutěže vyřazen. V tomto případě je lhostejno zda se účastní více než jednou se stejnou e-mailovou adresou či s více adresami zadanými do soutěžního formuláře. 

Popsaným způsobem vybraný výherce, který naplní i jediný důvod pro vyloučení ze soutěže (viz výše v čl. 4 opakovaná účast v jednom soutěžním kole) a nebo naplní nejméně důvodné podezření na zneužití soutěže, ztrácí nárok na výhru – o tom bude účastník pořadatelem soutěže informován. Za zneužití soutěže je považováno především porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, a to vše i ve fázi pokusu.

Rozhodnutí, resp. Oznámení, podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

  1. Ceny

Hraje se o Slevové kódy v následujících hodnotách:

1. cena: 3 000 Kč

2. cena: 1 000 Kč

3. cena: 500 Kč

Platnost kódů je pouze 30 dnů od obdržení kódu výhercem.

 

  1. Oznámení výhercům a předání výhry

Výherce bude o případné výhře informován e-mailem po zadání kontaktních údajů, které uvede při odesílání odpovědi (s výhradou možného zpoždění zásadně pro technickou závadu).

K předání výhry dojde nejdříve do 7 dnů po určení vítěze soutěže a nejpozději dne 21.11.2020, a to na adresu poskytnutou výhercem. Náklady na doručení výhry nese pořadatel. Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Výhru je možné předat osobně, na Showroomu Mystic v Brně nebo Praze. Nárok na výhru nelze vymáhat. V případě nepřevzetí výhry zaslané pořadatelem na adresu uvedenou od výherce výhra propadá bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud obdrží informace o zneužití podmínek soutěže nebo dojde k porušení pravidel soutěže – podrobněji viz ztráta nároku na výhru v čl. 4 těchto pravidel.

Věcná výhra ani výherní voucher nemůže být směněn za hotovost.

  1. Osobní údaje 

Pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností souvisejících s účastí účastníka v soutěži, především za účelem doručování výher či výlučně ve spojení s jinými skutečnostmi týkajícími se soutěže, do které účastník vstupuje dobrovolně a dobrovolně poskytuje své osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu, v případě výherců adresu pro zaslání výhry). Pořadatel dále zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem za účelem prověření dodržování těchto pravidel soutěže. Zpracovávání osobních údajů se tak děje v režimu oprávněného zájmu, k němuž není právními předpisy vyžadován zvláštní souhlas účastníka.

Účastí v soutěži účastník souhlasí se zasíláním novinek a marketingových zpráv ze strany pořadatele soutěže. Odhlášení z odběru těchto zpráv je možné v každé zaslané zprávě či je možné požádat u pořadatele soutěže.

Každý účastník bere akceptací těchto pravidel soutěže a projevem vůle účastnit se soutěže na vědomí, že pořadatel může zveřejnit křestní jméno a počáteční písmeno příjmení na internetových stránkách, které provozuje pořadatel soutěže a facebookovém profilu pořadatele. Účastník bere na vědomí, že zveřejněním těchto údajů nedochází k jeho přímé identifikaci a zveřejnění slouží zásadně pro účely transparentnosti soutěže. Souhlas účastníka ve smyslu závazných právních předpisů v tomto případě není vyžadován.

Více informací o zpracování osobních údajů pořadatelem je dostupných zde: https://www.mysticstore.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

  1. Závěrečná ustanovení 

Pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, což prokazuje jednoznačnou akceptací nevyplněného zaškrtávacího pole. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

Každý účastník se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo důvodné vyloučení jakéhokoli účastníka ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na pořadatele, a to prostřednictvím kontaktní emailové adresy: info@mysticstore.cz či telefonního čísla: +420 606 079 786.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 5.10.2020.

FPIM Trade s.r.o.